ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
87603
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
93161
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
98491
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
82794
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
87604
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
93481
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
98492
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
83611
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมให้บริการอินเตอร์เน็ต
88309
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
94343
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
98493
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
83918
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
88311
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
94344
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
98494
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
84223
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
89999
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
95324
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
98495
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
84509
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
91285
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
95710
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
84510
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
91286
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
95711
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
84511
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
91624
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
95712
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
85351
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
91625
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
95742
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
85391
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
91756
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
95743
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
86100
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
92008
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
96549
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
86110
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
92009
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
96619
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
86905
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
92523
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
98487
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
86906
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
92828
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
98488
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
86907
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
93159
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
98489
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
86908
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
93160
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
98490
 • กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi
91275
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
98485
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
91397
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
91757
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมฝึกเย็บกระเป๋า
92520
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
93162
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมฝึกเย็บกระเป๋า
93386
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมฝึกเย็บกระเป๋า
93478
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมฝึกเย็บกระเป๋า
95186
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
95490
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมฝึกเย็บกระเป๋า
95491
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมฝึกเย็บกระเป๋า
95492
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมฝึกเย็บกระเป๋า
95630
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมฝึกเย็บกระเป๋า
95649
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมฝึกเย็บกระเป๋า
95659
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
95664
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
98484
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ/ห้องสมุด
82801
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
 • ให้บริการเครื่องดนตรีไทย/พื้นเมือง
83612
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
 • ให้บริการการฝึกซ้อมการฟ้อนยอง
88316
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
 • ให้บริการเครื่องดนตรีไทย/พื้นเมือง
92932
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
93480
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
 • ให้บริการการฝึกซ้อมการฟ้อนยอง
94332
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
 • เดือนสิงหาคม 2557
94338
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
 • ให้บริการการฝึกซ้อมการฟ้อนยอง
95181
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
96631
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
97422
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
 • กิจกรรมนันทนาการ/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
96555
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(เพื่อนช่วยเพื่อน)
74065
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(เพื่อนช่วยเพื่อน)
85319
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
 • เพื่อนช่วยเพื่อน
88294
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(เพื่อนช่วยเพื่อน)
88296
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(เพื่อนช่วยเพื่อน)
91052
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(เพื่อนช่วยเพื่อน)
92821
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(เพื่อนช่วยเพื่อน)
96553
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(เพื่อนช่วยเพื่อน)
96554
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
 • โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ(เพื่อนช่วยเพื่อน)
88318
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
88320
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
91293
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
91761
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
91762
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
92521
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
92522
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
92829
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
92830
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
83022
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
93036
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
84514
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
94321
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
85352
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
94324
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
86915
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
94330
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
86916
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
95180
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
87600
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
95688
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
87602
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
96550
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
95701
 • โครงการเยาวชนปลุกจิตสำนึกเด็กไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • โครงการเยาวชนปลุกจิตสำนึกเด็กไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
95696
 • โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
 • โครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
84221
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคาระห์/จิตวิทยา
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคาระห์/จิตวิทยา
90312
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคาระห์/จิตวิทยา
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา
90313
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคาระห์/จิตวิทยา
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา
91043
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคาระห์/จิตวิทยา
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา
94419
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคาระห์/จิตวิทยา
 • เดือนสิงหาคม 2557
94420
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคาระห์/จิตวิทยา
 • กิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา
93476
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 2557
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 2557
93385
 • อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน
 • กิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน
93381
 • ประชุมเตรียมงานกิจกรรม ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕7”
 • ประชุมเตรียมงานกิจกรรม ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพรฯ
93034
 • โครงการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเตรียมนมแม่เพื่อลูกรัก ครั้งที่ 1
 • โครงการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเตรียมนมแม่เพื่อลูกรัก ครั้งที่ 1
92826
 • โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
 • โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
92525
 • เข้าร่วมการรับการตรวจประเมินการรับรองคุณภาพ
 • เข้าร่วมการรับตรวจประเมินการรับรองคุณภาพ
91644
 • โครงการธรรมจาริกสัญจร ประจำปี 2557
 • โครงการธรรมจาริกสัญจร ประจำปี 2557
91635
 • กิจกรรมเข้าพรรษา
 • โครงการทางสังคม วันเข้าพรรษา
83405
 • ประชุมประจำเดือนศูนย์ ๓ วัยฯ มะกอก
 • ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2
86917
 • ประชุมประจำเดือนศูนย์ ๓ วัยฯ มะกอก
 • ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 ครั้งที่ 3
90314
 • ประชุมประจำเดือนศูนย์ ๓ วัยฯ มะกอก
 • ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 4
88419
 • โครงการอบรมให้ความรู้ต้านภัยยาเสพติด
 • โครงการอบรมให้ความรู้ต้านภัยยาเสพติด
87715
 • โครงการค่ายเยาวชนคนดีรักตัวสงวนตัว
 • โครงการค่ายเยาวชนคนดีรักตัวสงวนตัว
87714
 • โครงการป้องกันการคุมกำเนิดด้วยยาคุมฉุกเฉิน
 • โครงการป้องกันการคุมกำเนิดด้วยยาคุมฉุกเฉิน
86979
 • โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
 • โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
86976
 • โครงการอบรมคัดเลือก ตัวแทนนักกีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอล 57
 • โครงการอบรมคัดเลือก ตัวแทนนักกีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอล 57
86974
 • โครงการซักซ้อม เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประจำปี 2557
 • กิจกรรมซักซ้อม เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประจำปี ๒๕๕7
85324
 • ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท และพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ปี 2557
 • ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท และพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ปี 2557
84529
 • โครงการตอน-ทำหมันสุนัขและแมวปีงบประมาณ 2557
 • ให้บริการสถานที่โครงการตอน-ทำหมันสุนัขและแมวปีงบประมาณ 2557
84527
 • ร่วมกิจกรรมรำวงย้อนยุค
 • กิจกรรมรำวงย้อนยุค
84525
 • หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
 • หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
84517
 • กิจกรรมมอลวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2557
 • เข้าร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จฝึกอบรมอาชีพฯ
76028
 • เข้าร่วมโครงการเตียวขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ
 • กิจกรรมเตียวขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ
81406
 • โ๕รงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 • โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
81405
 • โครงการกีฬาสัมพันธ์ สานสายใยรัก ตำบลมะกอก
 • โครงการกีฬาสัมพันธ์ สานสายใยรัก ตำบลมะกอก
76107
 • โครงการ ICT สานใยรัก
 • โครงการ ICT สานใยรัก
76012
 • โครงการครอบครัวสร้างสุข สร้างเสริมอาชีพ
 • โครงการครอบครัวสร้างสุข สร้างเสริมอาชีพ
76092
 • โครงการอบรมยกระดับผลิตภัณฑ์แหนมทรงเครื่อง
 • จัดโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์แหนมทรงเครื่อง
81068
 • โครงการติดตาม และประเมิณผล ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเตรียมนมแม่เพื่อลูกรัก
 • โครงการติดตามดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเตรียมนมแม่เพื่อลูกรัก
80961
 • โครงการให้ความรู้แกนนำเด็กและเยาวชน แก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์
 • โครงการให้ความรู้แกนนำเด็กและเยาวชน แก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์
75165
 • กิจกรรมวันพ่อ
 • กิจกรรมวันพ่อ
75161
 • มอบถุงพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • มอบถุงพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
75156
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติ แด่พ่อของแผ่นดิน
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติ แด่พ่อของแผ่นดิน
75144
 • โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า
 • จัดโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า
75124
 • โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ
 • จัดโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ
75133
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • : โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
74038
 • โครงการตวยฮอยบ่าเก่าแอ่วงานยี่เป็ง
 • จัดโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง
41527
 • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
 • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
41519
 • โครงการธรรมจาริกสัญจร
 • โครงการธรรมจาริกสัญจร
41508
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ๒๕๕6
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ๒๕๕6
41503
 • โครงการติดตามและประเมินผล ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเตรียมนมแม่เพื่อลูกรัก
 • โครงการติดตามและประเมินผล ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเตรียมนมแม่เพื่อลูกรัก
40975
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปะกลองมองเซิงล้านนา สู่เด็กและเยาวชน
 • จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปะกลองมองเซิงล้านนา สู่เด็กและเยาวชน
40972
 • โครงการอบรมให้ความรู้ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2
 • จัดโครงการให้ความรู้ต้านภัยยาเสพติด
40559
 • โครงการศึกษาดูงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2556
 • จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและชมพื้นที่ในบริเวณศูนย์ ๓ วัยฯ มะกอก จังหวัดลำพูน
40557
 • โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
 • จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
40554
 • โครงการอบรมคัดเลือกตัวแทน นักกีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอล
 • จัดโครงการอบรมคัดเลือกตัวแทน นักกีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอล
40525
 • โครงการพัฒนาทักษะของเล่นบินได้
 • จัดโครงการพัฒนาทักษะของเล่นบินได้
40556
 • โครงการซักซ้อม เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประจำปี ๒๕๕๖
 • จัดโครงการซักซ้อม เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประจำปี ๒๕๕๖
39701
 • เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพตำบลมะกอก ปี2556
 • เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพตำบลมะกอก ปี2556
39684
 • โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
39681
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯ มะกอก คัพ ครั้งที่ 2
 • จัดโครงการศูนย์ ๓ วัยฯ มะกอก คัพ ครั้งที่ 2
39679
 • โครงการฝึกอาชีพนักแกะสลักตัวน้อย
 • จัดโครงการฝึกอาชีพนักแกะสลักตัวน้อย
39676
 • โครงการเยาวชนตัวน้อยสืบสานวัฒนธรรมการตัดตุง
 • จัดโครงการเยาวชนตัวน้อยสืบสานวัฒนธรรมการตัดตุง
39478
 • โครงการศึกษาดูงานของศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เขาแก้วสีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย
 • โครงการศึกษาดูงานของศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เขาแก้วสีสมบูรณ์
39477
 • หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
 • เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
39476
 • เข้าร่วมกิจกรรมสืบฮีต สานฮวย ปอยลูกแก้ว ปี2556
 • เข้าร่วมกิจกรรมสืบฮีต สานฮวย ปอยลูกแก้ว ปี2556
39474
 • โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียน ปี ๒๕๕6
 • โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียน ปี ๒๕๕6
39457
 • โครงการ ICT สานใยรัก
 • จัดการเรียนการสอนจำนวน ๑๐ ครั้ง
39452
 • โครงการติดตามดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเตรียมนมแม่เพื่อลูกรัก รุ่นที่ 2
 • จัดโครงการอบรมโครงการติดตามดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเตรียมนมแม่เพื่อลูกรัก รุ่นที่ 2
39446
 • โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 • จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
38562
 • เข้าร่วมโครงการเตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ
 • จัดโครงการเตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ
38547
 • มอบถุงยังชีพ(MOL มิราเคิลออฟไลฟ์)
 • มอบถุงยังชีพ(MOL มิราเคิลออฟไลฟ์)
38546
 • ประชุมเตรียมความพร้อมมอบถุงยังชีพ(MOL มิราเคิลออฟไลฟ์)
 • ประชุมเตรียมความพร้อมมอบถุงยังชีพ(MOL มิราเคิลออฟไลฟ์)
38539
 • เข้าร่วมกิจกรรมรณรงคืยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
 • เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
38529
 • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ ๓ วัยฯ วิหารแดง จ.สระบุรี
 • จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ ๓ วัยฯ วิหารแดง ๗งสระบุรี
36997
 • โครงการตวยฮอยบ่าเก่าแอ่วงานยีเป็ง
 • จัดโครงการตวยฮอยบ่าเก่าแอ่วงานยีเป็ง(วันลอยกระทง)
38549
 • โครงการกีฬาสัมพันธ์ สานสายใยรัก ตำบลมะกอก
 • จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ สานสายใยรัก ตำบลมะกอก
38526
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติ แด่พ่อของแผ่นดิน
 • จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ แด่พ่อของแผ่นดิน
38545
 • โครงการ “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจพลังงาน”
 • จัดโครงการ “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจพลังงาน”
38543
 • โครงการร่วมสร้างฝันให้เด็กไทย
 • จัดกิจกรรมโครงการร่วมสร้างฝันให้เด็กไทย
38525
 • โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มหัศจรรย์พรรณไม้งามสู่สวนจินตนาการที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์”
 • จัดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ทัศนศึกษา สู้การเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน
38542
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเตรียมนมแม่เพื่อลูกรัก
 • จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเตรียมนมแม่เพื่อลูกรัก
38521
 • โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่
 • จัดโครงการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้เชียวชาญด้านนมแม่
38548
 • โครงการเปิดพื้นที่วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศศึกษา รุ่นที่ ๑
 • จัดโครงการเปิดพื้นที่วัยใสใส่ใจเรื่องเพศศึกษา
38519
 • โครงการอบรมให้ความรู้ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1
 • จัดโครงการอบรมให้ความรู้ต้านภัยยาเสพติด

 • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi

กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi

กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi

กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi

กิจกรรมบริการห้องคอมพิวเตอร์
ให้บริการคอมพิวเตอร์/Wifi


แสดงทั้งหมด >>

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

callcenter

สมาชิก : 2
Content : 66
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 12556
  เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
0-5300-5451

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว มะกอก จังหวัดลำพูน
149 หมู่9 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ 0-5300-5451
โทรสาร 0-5300-5451
Email: makok.tgc@familylove.go.th/